Kauppakassiasiakasrekisteri


Koillismaan Osuuskaupan kauppakassirekisteri

TIETOSUOJASELOSTE (25.5.2018 alkaen)

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19

Päivitetty viimeksi 7.4.2022

 

Rekisterinpitäjä

Koillismaan Osuuskauppa :                                  010 76 33100

Postiosoite:                                                               Huoparintie 1, 93600 Kuusamo

Käyntiosoite:                                                             Huoparintie 1, 93600 Kuusamo

Y-tunnus:                                                                    0186399-1

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava@sok.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

koillismaa.tietosuoja@sok.fi

Rekisterin nimi

Koillismaan Osuuskaupan Kauppakassi eli keräily ja kuljetusasiakkaiden rekisteri

 

Koillismaan Osuuskaupan kauppakassi eli keräily – ja kuljetusasiakkaiden rekisteri
Käsittelyn tarkoitukset

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tuottaa ruokaostosten keräys, nouto ja toimitus asiakkaan valitsemassa Koillismaan Osuuskaupan toimipaikassa. Palvelussa asiakas voi lähettää sähköpostilla tai soittaa tilauksen toimipaikkaan keräystä, toimitusta varten.
Käsittelyn peruste

 

Art. 6.1 b) Sopimus
Henkilötietoja käsitellään Koillismaan Osuuskaupan ja asiakkaan välisen sopimuksen toteuttamiseksi.

 

Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisteripitäjän oikeutettuun etuun.
Käsiteltävät henkilötiedot Palvelun toteuttamiseen ja liittyviin palveluihin käsittelemät tiedot:
• Etu- ja sukunimi
• Katuosoite, postinumero, toimipaikka
• Puhelinnumero kotiin tai matkapuhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Tilauksen tiedot

 

Käsiteltävät henkilötietoryhmät Asiakkaan yhteystiedot.
Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä

 

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään
Vastaanottajaryhmät Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Käytämme ulkoisia palvelukumppaneita järjestelmä- ja tukipalveluiden tuottamisessa. Henkilötietoja voidaan siirtää käytössä oleville palvelukumppaneille siltä osin, kun nämä osallistuvat toimenpiteiden toteuttamiseen saadun toimeksiannon puitteissa.

Henkilötietoja käsitellään Suomessa / Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen sisällä.

Huolehdimme kumppaneidemme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Tietojen voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

 

Asianmukaisia suojatoimia koskeva dokumentaatio, jos henkilötietoja siirretään kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin tietosuoja-asetuksen 49 artiklan 1 kohdan mukaan Henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, silloin kun se on henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Ylläpito- tai teknisen tuen palvelukumppanimme on asianmukaisin sopimuksin sitoutunut tietosuojajärjestelyyn palvelu- ja tietojenkäsittelysopimuksen sekä EU:n mallilausekkeiden mukaisesti. Kts. Koillismaan osuuskaupan laskutusasiakkaiden tietosuojaseloste
Tietojen säilytysajat, tai sen määrittämisen kriteerit Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa.

 

Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:

·         Oikeus saada tutustua henkilötietoihin

·         Oikeus tietojen oikaisemiseen

·         Oikeus tietojen poistamiseen (elinkaaren päättyessä tai mikäli käsittely on lainvastaista)

·         Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely)

·         Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta)

·         Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksista

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.

 

Henkilöllä on myös oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Suostumuksen peruuttaminen Käsittelyperuste ei ole suostumus vaan sopimus.
Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle Palvelua ei voida toteuttaa
Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia.
Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Taloushallinnon järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

S-ryhmässä suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin ja käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Henkilötietoja sisältävät fyysiset asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilöllisyys varastetaan tai henkilötietoja käytetään muuten väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.